Bilag til regnskabsinstruks

I forbindelse med det nye menighedsråds tiltrædelse er det vigtigt at gennemgå og opdatere “Bilag til regnskabsinstruks”.

 

Husk at disponering og godkendelse af lønudgifter også skal fremgå af bilaget. Især kirkegårdsledere, organister og daglige ledere har beføjelser på lønområdet.

Nederst er angivet at samme person ikke kan varetage flere roller. Bemærk i den forbindelse at det er vigtigt med retningslinier omkring dette, og at inhabilitet i forbindelse med familiemedlemmer mv. også bør indgå i overvejelserne.

 

Af regnskabsinstruksen fremgår nedenstående omkring disponering og godkendelse (ofte anvendes ordet godkendelse i stedet for disponering, og attestation i stedet for godkendelse):

 

Forvaltning af udgifter omfatter følgende roller:
 

Disponering: Ved disponering forstås indgåelse af aftaler om f.eks. køb af varer og tjenesteydelser der medfører, eller kan medføre, udgifter for kirkekassen. Disponeringen skal ske af en hertil bemyndiget person, jf. bilag 2 og 3. Når varen eller tjenesten modtages skal disponenten bekræfte, at mængde og pris er som aftalt.
 

Godkendelse: Ved godkendelse forstås en accept fra kirkekassen, der bekræfter, at udgiften er kassen vedkommende og i overensstemmelse med de udgifter, som kassen ifølge loven er berettiget til at afholde.
 

Betaling: Betaling og registrering skal ske af regnskabsføreren eller den af menighedsrådet udpegede person, efter at vedkommende har kontrolleret, at ovenstående attesteringer er udført.
 

Ifølge god bogføringsskik kan den samme person ikke varetage flere roller. Da det imidlertid ikke altid er muligt at adskille funktionerne på flere personer, kan disponering og godkendelse varetages af den samme person. Ligeledes kan betaling og registrering varetages af samme person.