HR-funktion

Hvorfor dette forslag:

Tanken omkring udvidelse af KAMs funktioner, især på kontaktpersonområdet, har været drøftet løbende igennem årene. At det kommer op igen nu skyldes b.a. undersøgelsen "Menighedsråd på jeres måde" hvor KORA undersøgelsen angiver at der er et behov for hjælp til personaleadministration, hvilket dagligdagen i KAM i høj grad kan bekræfte.

 

Hvad KAM-medarbejderne allerede gør:

I forbindelse med håndtering af medarbejdere udfører KAM allerede en del opgaver. Alle opgaver udføres ikke for alle kirker, men efter behov. Flere opgaver burde måske ikke være KAMs, men hverken regnskab eller lønindberetning kan fungere, hvis ikke disse ting er på plads. Især nedlæggelse af tjenestemandsstillinger og nye overenskomster har i de senere år betydet en væsentlig forøgelse af de udfordringer, der møder menighedsrådet på personaleområdet.

 

Hvad kræves for at KAM kan opretteen KAM-HR afdeling?

Der skal ikke ansættes en jurist, idet vi allerede har et glimrende samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd, der har flere jurister ansat til dette område.
KAM-medarbejdernes arbejdsopgaver fordeles, så nogle er primært regnskabsmedarbejdere, og andre primært løn/HR medarbejdere. I det omfang, der er økonomisk mulighed for det, skal der ansættes en medarbejder specifikt til løsning af HR-opgaver. Tanken er en gradvis opbygning af funktionen, så "FULD HR" ikke betyder at et menighedsråd, der tilmelder sig denne løsning pr. 01.01.2017 fra dag 1 kan få løst ALT, hvad de kan drømme om for den tillægspris, der er anført. 2017 vil være et inkdøringsår, hvor vi afdækker behovet og løbende udvider tilbuddene, så balancen imellem behov og finansiering hele tiden er på plads.
Nogle opgaver er løbende, andre sjældne, eller i stimer, og det vil være helt usandsynligt, at alle medlemmer har barsel, sygdom, personaleskift, samarbejdsproblemer - eller skift af kontaktperson på samme tid. Jo flere der deltager i ordningen, des bedre kan KAM udfylde alles behov, når det opstår.

Hvor (bisidder) er anført i rubrikken, betyder det at en KAM HR medarbejders deltagelse i samtaler og møder vil være en mulighed, dog ikke indenfor standardbidraget.

Opgave

Udføres af KAM

inkl. i medlemsbidraget

Udføres af

menighedsråd/

kontaktperson

Foreslås udført af KAM-HR

Løn

     

Indhentning af manglende oplysninger

(CPR-numre, kontonumre mv)

Kontaktperson rykkes Hos den pågældende x

Sikre at ferieoverførsler er aftalt

Påmindes x x

Varsling af ferieafvikling

  x x

Fravær og sygdom

     

Modtage meddelelse om sygdom, barsel

Registrering FLØS x x

Rådgivning om mulighedssamtaler ved

længerevarende sygdom (Bisidder)

  x x

Ferieplanlægning / administration

Registrering FLØS x x

Ansættelse / afsked

     

Behovsanalyse ved nyansættelser

  x x

Stillingsannoncer indhold og opslag

  x x

Modtage ansøgninger + kvittering for modtagelse

  x (x)

Oversigt over ansøgere til ansættelsesudvalg

  x (x)

Rådgivning ifm. ansættelsessamtaler (Bisidder)

  x x

Lønforhandling med faglig organisation

  x x

Sikre at ny medarbejder deltager på obligatoriske kurser

    x

Meddele ansættelse/afsked til faglig organisation

    x

Info til øvrige medarbejdere om ansætttelse/afsked

  x (x)

Sikre introforløb af ny medarbejder

  x x

Udarbejde ansættelsesbeviser

Tilbagemeldes om fejl/mangler i tilsendte kontrakter x x

Sikre at formalia er overholdt ved afsked

- herunder aftale om ferieafvikling mm.

Der forespørges om indberettet ferie er korrekt x x

Rådgive om procedure ved uansøgt afsked (tjenstelig samtale, skriftlig advarsel, samtale med medarbejder (Bisidder). Meddelelse til faglig organisation)

    x

Administration af og sikring af løbende opfølgning af personalesager

  x x

Medarbejderforhold

     

Rådgive om afholdelse af MUS (Bisidder)

    x

Rådgive om afholdelse af APV (Bisidder)

    x

Udarbejde personalehåndbog ud fra folkekirkens standardskabelon

     

Sikre at der forefindes ajourførte personalemapper på alle ansatte

 

 

x

Vikaransættelser

     

Vikardatabase oprettes

    x

Afklare behov for vikaransættelse

  x x

 

Medlemmer der ikke pr. 31.8.2016 er tilmeldt HR-funktionen, kan ansøge om deltagelse med 3 måneders varsel.

Det vil være muligt for ikke-medlemmer at tilmelde sig HR-funktionen, hvis KAM samtidigt overtager lønbehandlingen. I 2017 vil tilmeldte blive betragtet som medlemmer, og der skal senest 1.9.2017 være taget stilling til fortsat medlemskab i 2018.